TGIF!!! 約會前大改造!

星期五想去玩?放工太趕唔係用女神mode出場?想要仙氣滿滿?VV今日教你點樣5招學識簡易約會頭!

只要跟住step-by-step咁做,女神經亂亂嘅髮型都變女神。


7 views

Recent Posts

See All